Stadgar för Föreningen GIS i Västmanland

1§ Namn

Föreningens namn är GIS i Västmanland, där GIS står för Geografiska InformationsSystem.

2§ Verksamhet

Föreningen GIS i Västmanland är en ideell förening för personer inom näringsliv, offentlig förvaltning och utbildningsväsende mm som är intresserade av Geoinformatik (-vetenskapen om information och informationsteknologi inom området geoinformatik).
Föreningen bedriver inte projekt som hör hemma i medlemmarnas ordinarie verksamhet.

2a § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Västerås.

3§ Syftet

Föreningens syfte är att vara ett tvärfackligt och gränsöverskridande nätverk för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och information inom området geoinformatik. Föreningens verksamhet skall bidra till en rationell och nyttig uppbyggnad och användning av geografisk information i samhället.

Föreningen skall för att uppnå sina syften bland annat:

 • arrangera återkommande regionala seminarier där pågående aktiviteter hos medlemmarna och gemensamma problem och frågeställningar redovisas och diskuteras
 • bidra till medlemmarnas omvärldsorientering/bevakning genom studiebesök utanför medlemskretsen och inbjudna gästföreläsare
 • initiera och samordna kompetensutvecklande insatser för olika medlemsgrupper
 • bidra till att sprida information om geoinformatik i samhället
 • informera om tillgången till geografisk information i samhället
 • stimulera utvecklingsprojekt i samverkan mellan olika aktörer

4§ Medlemskap

Medlemskap i föreningen står öppet för personer med intresse för Geoinformatik.

Medlemskapet är personligt och företag eller organisationer deltar i föreningen genom att teckna medlemskap för de personer man vill ska ingå i nätverket. Det finns inga geografiska begränsningar för medlemmarnas hemvist, men föreningen har sin tyngdpunkt i Västmanland.

Medlemskap fås genom betalande av årsavgift som skall erläggas för kalenderår.

Medlemskap börjar att gälla från och med att årsavgift är erlagd.
Medlem som inte har erlagt avgift inom viss av styrelsen bestämd tid anses ha utträtt ur föreningen.

5§ Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek skall fastställas vid årsmötet för nästkommande kalenderår.

6§ Föreningsstämma

Årsstämman är föreningens högsta organ och består av samtliga medlemmar.

Årsmöte skall hållas en gång per kalenderår senast under mars månad.

Kallelse, med förslag till dagordning och verksamhetsberättelse innefattande årsräkenskaper, förslag till budget, valberedningens förslag och förslag i frågor som styrelsen bedömer är av stor vikt för föreningens verksamhet skall utsändas senast tre veckor före stämman.

Motioner till Årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan Årsstämman.

Extra Föreningsstämma kan anordnas när styrelsen så beslutar samt när minst 1/3 av medlemmarna så begär. Kallelse till extra stämma skall utsändas 14 dagar före den extra Årsstämman. Kallelsen skall ange den eller de frågor som skall behandlas vid stämman. Andra frågor får inte tas upp.

Protokoll skall föras vid Årsstämman.

7§ Rösträtt, beslut vid stämma

Rösträtt vid Föreningsstämma tillkommer varje närvarande medlem som erlagt medlemsavgift och som har registrerats som medlem.

Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden. Vid val skall dock lotten fälla utslag.

Beslut om stadgeändringar fattas med 2/3 majoritet bland de vid Föreningsstämman närvarande medlemmar eller vid extra föreningsstämma. Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varvid det vid varje tillfälle krävs minst 2/3 majoritet.

8§ Årsstämma

Vid årsstämman behandlas följande frågor:

 • Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning
 • Val av ordförande och sekreterare för stämman
 • Val av två justeringsmän
 • Godkännande av dagordning för mötet
 • Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Val av ordförande och kassör i föreningen
 • Val av övriga ledamöter i styrelsen
 • Val av två revisorer jämte två revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
 • Eventuella inkomna motioner
 • Övriga frågor

9§ Styrelse

Mandatperioden är ett år. Styrelsen skall bestå av 8 personer. Föreningsstämman väljer ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter.

Styrelsen utser inom sig övriga styrelseposter och funktioner.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden vid behov och minst två gånger per år.
Styrelsen är beslutsför när minst 2/3 av antalet ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden äger utslagsröst vid lika röstetal.
Protokoll skall föras vid styrelsemöte.
Styrelsen beslutar om firmatecknare.
Styrelsen företräder föreningen utåt.
Styrelsen skall särskilt tillse att:

 • föreningsstämmans beslut genomförs,
 • medlemsregister förs,
 • förslag till verksamhetsplan utarbetas inför föreningsstämman,
 • verksamhetsberättelse inkl årsräkenskaper utarbetas.

10§ Valberedning

Föreningsstämman utser en valberedning bestående av två personer och två suppleanter för dessa. En av valberedningens ledamöter skall vara sammankallande. Valberedningens förslag avges till styrelsen i god tid före årsmötet.

11§ Finansiering

Föreningens verksamhet finansieras med årliga medlemsavgifter och med intressentfinansiering.

12§ Räkenskapsår, verksamhetsår

Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår omfattar ett kalenderår. Med mandatperiod avses tiden från ordinarie Föreningsstämma till nästa ordinarie årsstämma.

13§ Revisorer

Föreningsstämman väljer två revisorer och två suppleanter för dessa att granska föreningens förvaltning och räkenskaper. Revisionsberättelse skall avlämnas till styrelsen i god tid innan årsmötet.

14§ Likvidation

Om föreningsstämman beslutar att föreningen skall upplösas skall föreningens eventuella överskott fördelas mellan medlemmarna med ledning av de årsavgifter som erlagts av medlemmarna det år som föreningen upplöses.

Föreningsstämman kan också besluta att överföra medel till annan organisation som vidare kan företräda verksamhet som gagnar denna förenings ändamål. För ett sådant beslut krävs dels 2/3 majoritet för att detta förfarande skall ske dels 2/3 majoritet för godkännande av mottagare.

Icke utnyttjade bidragsmedel för särskilda ändamål återgår till bidragsgivaren.

Comments are closed.